Ja

Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid

Välmående företag är en viktig del i ett framgångsrikt Örnsköldsvik. Satsningen Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid har som övergripande syfte att kommunen skall vara möjliggörare för våra företag. Arbetet skall genomsyras av samverkan och därför följs satsningen upp via Näringslivsrådet.


I nuläget arbetar vi med att uppfylla följande löften:

Innebär att vi vill underlätta positiva beslut rörande tillstånd och tillsynsärenden.

Status rullande 13 månader augusti 2022
1026 Ja och 4 nej. Avser beslut inom bygglov, fastighetsbildning, serveringstillstånd, tobakstillstånd, miljö- och hälsoskydd, strandskyddsdispenser med mera.

Innebär att du som företagare vet ansvarsfördelningen och vilken handläggningstid du kan förvänta dig på ditt ärende.

Status ackumulerat augusti 2022
Total kommunal handläggningstid för bygglov. Noteras bör att vi från jan 2022 mäter från ansökan till startbesked det vill säga inklusive tid för komplettering
Mål: 70 dagar Utfall: 51 dagar

Företagslotsen: Återkoppling inom 2 dagar, utfall 100%. Möte inom 10 dagar, utfall 100%.

Barnomsorg inom 4 månader, utfall 100%

Innebär att kommunens funktioner ska finnas tillgängliga direkt och underlätta för investeraren.

Status ackumelerat december 2021
Fokus på företag inom den skogliga bioekonomin. Jobbar med etableringarna av Cinis Fertilizer och Liquid Wind. Löpande kontakter med företagen inom High Coast Innovation Park. Trång sektor är eltillförsel, dialog pågår med Eon och Vattenfall. Under årets hanterades totalt 61 etableringsärenden.

Arbetsmodellen har etablerats under 2021 och därmed är löftet uppfyllt.

Innebär att små företag skall kunna få snabbare betalt av kommunen.

Status
Klart mars 2020.

Innebär att vi ska arbeta för ökad förståelse för varandras verksamheter.

Status augusti 2022
Fokus på en mer möjliggörande myndighetsutövning i samarbete med Tillväxt och Tillsyn. Några prioriterade förflyttningar är ett ökat kundfokus, från information till riktig dialog och förståelse, från en kontrollorganisation till en serviceorganisation samt ökat fokus på vad vi ska uppnå. Några konkreta exempel är:

  • Byggenheten ökar tillgängligheten och servicen, ringer upp samtliga som får en komplettering samt ändrade rutiner för fler telefontider. Resultat av detta är att tiden för kompletteringar har halverats under 2022.
  • Lantmäterienheten har utökat öppettider på telefon och kontaktar alla sökande via telefon istället för skriftligt. Mål 2022 är att korta handläggningstiden för normalärenden till 43 v, ack augusti ligger på 39. Var 75 veckor 2020.
  • Miljö har börjat mäta tiden för kompletteringar i syfte att synliggöra den tiden och hitta åtgärder för att minska kompletteringstiden.
  • Förändrat arbetssätt i alkohol/tobaksgruppen i syfte att korta handläggningstider och få mer tid till dialog och service.
  • Upphandling gör RFI:er (Request for information) ett tag innan det är dags för själva upphandlingen. Där kan de beskriva hur de tänker sig göra upphandlingen utifrån vad de fått till sig vid dialogträffarna och företagen kan lämna synpunkter på det. På så vis hoppas enheten att de kan få till upphandlingar som är intressanta och även att vi uppfattas som transparenta i det vi gör.
  • Näringslivsenheten deltar from hösten 2021 på krögargruppens möten, fokus på kompetensförsörjning i nuläget.
  • Mikael Malmén (ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden) är numera ordinarie medlem när Företagslotsen träffas var 14:e dag för att diskutera/möjliggöra företags utvecklingsplaner.

Innebär betalning efter genomfört arbete istället för schablon.

Status augusti 2022
Alkoholtaxan via schablon behålls efter möten med den lokala krögargruppen. Utifrån dialog i krögargruppen och efterföljande analys så kommer vissa avgifter rörande alkoholtillstånd sänkas.

%%#6a762a%%accent-1%%

Innebär att du som företagare får hjälp med underlag för att fatta beslut.

Status augusti 2022
Något färre ärenden jämfört med 2021 Tjänsten får ett höjt betyg till 5,6 på en 6-gradig skala (5,5 2021). Ökat marknadsföring via annonser i 7:an samt filmer, skickar även vykort om Företagslotsen till nya/nyinflyttade företag.

Innebär att kommunen en gång per mandatperiod ska se över vilka verksamheter som kan prövas för extern konkurrens.

Status
Frågan är i nuläget parkerad genom att samarbetet mellan Socialdemokraterna och Alliansen spruckit.

Innebär att vi skyndsamt ska kunna erbjuda mark till företag som utvecklar eller etablerar sin verksamhet i Örnsköldsvik.

Status augusti 2022
Avvaktar en riskutredning rörande Svedjeholmen som beräknas vara klar 30/9, om positivt besked gå vidare med planarbete. Förstudie rörande Husum presenteras i slutet av september och utifrån resultatet i förstudien eventuellt påbörja ett arbete med mer mark även i Husum.

Innebär att vi vill få fler företag att delta i våra upphandlingar.

Status augusti 2022
Genomfört flera individuella dialogsamtal med olika företagare i syfte att få ett ökat kundfokus. Inför upphandling av tex Byggställningar försöker upphandlingsenheten träffa alla företag som kan tänkas vara intresserade. Har även börjat mäta ”Nöjd Upphandlingsindex” från och med januari 2022.