Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid

Välmående företag är en viktig del i ett framgångsrikt Örnsköldsvik. Satsningen Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid har som övergripande syfte att kommunen skall vara möjliggörare för våra företag. Arbetet skall genomsyras av samverkan och därför följs satsningen upp via Näringslivsrådet.


I nuläget finns tio löften som i korthet innebär följande:

Innebär att vi vill underlätta positiva beslut rörande tillstånd och tillsynsärenden.

Status
Arbetet med struktur för återrapportering pågår.

Innebär att du som företagare vet ansvarsfördelningen och vilken handläggningstid du kan förvänta dig på ditt ärende.

Status
I november togs beslut i nämnd om ett nya och tre justerade serviceåtaganden.

Nya: Bygglov.
Justerade: livsmedelskontroll, serveringstillstånd, enskild avloppsanläggning.

Innebär att kommunens funktioner ska finnas tillgängliga direkt och underlätta för investeraren.

Status
Etableringsteam är skapade. Nyckelpersoner är utsedda och rutiner är klara. Testats skarpt ett par gånger under året.

Innebär att små företag skall kunna få snabbare betalt av kommunen.

Status
Klart mars 2020.

Innebär att vi ska arbeta för ökad förståelse för varandras verksamheter.

Status
Framtagandet av en Örnsköldsviksmodell för tillväxt och tillsyn påbörjas oktober 2020 - ett arbete som innefattar samtlig personal som jobbar med tillsyn och tillstånd.

Nulägesanalyser pågår samt arbete med att identifiera vad vi kan göra bättre. Syfte: Enklare att göra rätt!

Innebär betalning efter genomfört arbete istället för schablon.

Status
Alkoholtaxan via schablon behålls efter möten med den lokala krögargruppen. Själva taxan ses över 2021. Nästa område att se över: livsmedel

%%#6a762a%%accent-1%%

Innebär att du som företagare får hjälp med underlag att fatta beslut.

Status
Arbetsbeskrivningar och rutinbeskrivningar är klara. Systematisk uppföljning & utveckling är infört. Funktionen mäts sedan juni 2020.

Innebär att kommunen en gång per mandatperiod ska se över vilka verksamheter som kan prövas för extern konkurrens.

Status
Frågan är i nuläget parkerad genom att samarbetet mellan S och Alliansen spruckit.

Innebär att vi skyndsamt ska kunna erbjuda mark till företag som utvecklar eller etablerar sin verksamhet i Örnsköldsvik.

Status
Över 100 hektar attraktiv mark är identifierad. Beställning gjordes i november till Samhällsbyggnad på ca 50 ha. 2 nya: Norra Handels samt Nibblingsvägen 1 revidering: Gålnäs

Innebär att vi vill få fler företag att delta i våra upphandlingar.

Status
Covid omöjligggör planen på personliga möten, mål att ta fram ett digitalt infomaterial under hösten 2020.