Länk till startsidan

Bygdsam

Bygdsam står för Bygden i samverkan och är en samverkansplattform på landsbygden. Syftet är att kraftsamla och utveckla bygden genom samarbets- och samverkansformer som leder till effektivare och smartare lösningar och ökar trivsel och tillväxt i bygden.

Det finns fyra Bygdsam i Örnsköldsvik, knutna till serviceorter med omland: Nätradalen, Anundsjö, Gideälvdal och Grundsunda. Varje Bygdsam är en ekonomisk förening som står på tre ben: företagen, ideell sektor och kommunen.

Antalet ledamöter i respektive Bygdsam varierar. Kommunstyrelsen har utsett vilka personer som ska företräda kommunen i respektive Bygdsam.

Kanske behövs du i en arbetsgrupp eller i styrelsen? Eller vill du helt enkelt framföra en idé eller en fråga som rör din bygd? Välkommen att kontakta Bygdsam!

Exempel på frågor och arbetsgrupper som du kan vara med och jobba för i Bygdsam:

  • En expansiv, vacker, trygg och trivsam bygd
  • Behålla och utveckla service
  • Arrangemang och aktiviteter
  • Turism/Höga Kusten
  • Föreningsutveckling
  • Inflyttning/nya arbetstillfällen/nya företag
  • En levande landsbygd/gröna näringar
  • Nya bostäder och nya företag
  • Infrastruktur exempelvis fiberutbyggnad

Kommunen medfinansierar respektive Bygdsam med 250 000 kronor per år i tre år, enligt nuvarande avtal. Finansieringsmodellen förutsätter att företag, ideell sektor och enskilda ska vara med och medfinansiera Bygdsam för att tillsammans utveckla bygderna. För att stärka Bygdsams ekonomi ytterligare finns möjlighet att söka medel till olika projekt och på sätt växla upp den egna insatsen ytterligare.

På länkarna som följer hittar du information från respektive Bygdsam

Bygdsam Anundsjö Länk till annan webbplats.

Bygdsam Gideälvdal Länk till annan webbplats.

Bygdam Grundsunda Länk till annan webbplats.

Bygdsam Nätradalen Länk till annan webbplats.