Du är här:

Överklaga beslut och lämna synpunkter

Dina synpunkter är värdefulla för vårt arbete med att utveckla kvalitén på det stöd och den service som kommunen ger.

Vill du lämna synpunkter stöd, vård- och omsorgsverksamheten eller flykting- och invandrarverksamheten använder du vår e-tjänst för synpunktshantering som du finner under E-tjänster och blanketter.

Överklagande av kommunala beslut

Det finns två olika sätt att klaga på ett beslut som fattats av ett kommunalt organ, det vill säga av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon nämnd. En förtroendevald eller anställd kan också besluta på nämndens vägnar enligt så kallad delegation.

Vilken av de två olika överklagningsätten (laglighetsprövning respektive förvaltningsbesvär) som får användas, beror på vilket slags beslut det gäller och på vem som har fattat beslutet.

Laglighetsprövning

Vanligen kan detta sätt att överklaga användas om den som fattat beslutet inte har meddelat annat. Rätt att överklaga har varje medlem av kommunen, vilket bland annat innefattar alla som är folkbokförda i kommunen eller som äger fast egendom i kommunen.

Överklagandet ska skickas till Förvaltningsrätten i Härnösand inom tre veckor från det att justerat protokoll över beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Den digitala anslagstavlan återfinns på kommunens webbplats, www.ornskoldsvik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Förvaltningsrätten i Härnösand prövar endast beslutets laglighet och inte dess lämplighet. Mer om laglighetsprövning kan du läsa i 13 kap. kommunallagen.

Förvaltningsbesvär

Detta besvärssätt används när du vill klaga på en nämnds beslut. Här ska inte bara lagligheten utan även lämpligheten i det överklagade beslutet prövas. Alla kommunmedlemmar kan inte överklaga de beslut som här är aktuella. Det handlar ofta om att någon ansökt om en rättighet t.ex. bygglov eller försörjningsstöd.

Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har därför endast den som berörs av beslutet och om det gått honom eller henne emot. Den som fattat det beslut som du vill överklaga är skyldig att meddela hur överklagande av beslutet görs en s.k. "besvärshänvisning". Även här är besvärstiden tre veckor och räknas från det att du tog del av beslutet. Till skillnad från "laglighetsprövning", se ovan, ska överklagandet skickas till den som fattat beslutet.

I besvärshänvisningen ska man meddela till vilken instans, antingen en myndighet t.ex. länsstyrelsen eller en förvaltningsdomstol i detta fall, Förvaltningsrätten i Härnösand, som överklagandet ska ställas. Se kontaktuppgifter till höger. 

Sidan uppdaterades

2019-03-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Synpunkter via e‑post
valfard@ornskoldsvik.se

Synpunkter via post
Örnsköldsviks kommun
Välfärdsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Överklaga beslut

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 HÄRNÖSAND
tfn: 0611-34 98 00
fax: 0611-34 98 10
forvaltningsratteniharnosand@dom.se

Besök Förvaltningsrättens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster