Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Tjïeltem gaskesadtedh 

Datne maahtah tjïelten politihkeridie jïh barkijidie gaskesadtedh gellie vuekine.

Telefone
Vieksele: 0660-88 000, måanta-bearjadahke 07:30-16:15.

Guassastalledh
Staaregåetie/Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Ræhpas måanta-bearjadahke 07:45-16:15. Resepsjovne 0660 – 884 60.
Staaregåetie/Stadshuset, Nygatan 16. Ræhpas måanta-bearjadahke 07:45-11:30, 12:30- 15:45. Resepsjovne 0660 – 882 22, 882 23.

Prievie
Örnsköldsviks kommun
891 88 Örnsköldsvik

E-påaste
Orrestaaren tjïelte: kommunen@ornskoldsvik.se

tjïelteåvtehkereereme: kommunledningsförvaltningen: kommunledning@ornskoldsvik.se

konsulte- jïh dïenesjereereme: konsult- och serviceförvaltningen: konsultservice@ornskoldsvik.se

ööhpehtimmiereereme: bildningsförvaltningen: bildning@ornskoldsvik.se

siebriedahkebigkemereereme: samhällsbyggnadsförvaltningen: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

välfärdsförvaltningen: valfard@ornskoldsvik.se

Jis datne daajrah almetjen nommem guhtese sïjhth e-påastem seedtedh maahtah daan maallen mietie tjaeledh: åvtenomme.minngienomme@ornskoldsvik.se.

Telefonenummere jïh e-påaste politihkerasse
Orrestaaren tjïelten tjaalasovvemisnie datnelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gaskesadtemebïevnesh gaavnh jïh aaj mejnie dah politihkerh berkieh tjïeltereeremisnie, moenehtsinie, dåehkine jïh sïeltine.


.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: